تاريخ : یک شنبه 16 دی 1397 | 1:26 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : چهار شنبه 18 مهر 1397 | 22:58 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : دو شنبه 16 مهر 1397 | 23:21 | نویسنده : ♕melika♕ |

 

قـضــاوتــــ مــمنوعــــ

قصــه زیـــاد نــبــافـــید

وقـــتی چیــزی نــمی دونــید اونــ دهــن گــشادتـــ واســه مـــن

تـــکـون نـــده

 

 تاريخ : شنبه 17 شهريور 1397 | 22:49 | نویسنده : ♕melika♕ |

امشب بغض تنهاییم شکست ....

بـعضي وقتـها حـس مـي كـنم خـالـي از نـوشتـنم. يـه چـيزي مـياد رو زبـونـم امـا نـوشـتنـش قـدرتـي مـي خـواد كـه نـدارمـــ.
بـعضي وقتـها بـا ديـدن يـه صـحنـه آشـنا يـاد چيـزهـايـي مـي افـتـم كـه مدتـها  بـود فـرامـوشـشـون كـرده بـودم. شـايـد ايـن مـجـازاتـيه كـه خـدابـراي آدم در نـظـر مـي گـيره كـه هيـچ وقـت بـه طـور كـامـل از فكـر كسـي كـه حتـي يـه نفـس بـاهـاش بـودي در نـياي.
بـه عشــق كسـي مـحتـاج نـبودم و نيـستم امـا از تنـهايي خسـته ام. چـي كـار بـايد كـرد؟
 از عشـقـهاي زود گـذرامـروزي گـريـزان و بـه عشـقي محـكم ، پـايبـندم. امتا كـو عشـقي كـه بتـوان بته آ ن خـود را پايبـند كـرد.
ذهنـم پـر شـده از بـديهـا و بـدبيـني ها و نـاجـي ام را نمـي يـابـم.


وايـن هـم چنـد خـطي به حضـرت دوسـت کـه هـر چـه دارم از لطـف اوسـت.کسـي کـه تپـش قلبـم از آن اوسـت:
دلـم سـوي اوسـت و ديـوانـه نـگاه دوسـت. گـل خوشبـوسـت چـون ذرهـاي از عـطر تـن اوسـت. بـي تـو بـودنـم از چـه روسـت وقتـي شـب و روزم از فراقـت چـون چـراغـي بي سوسـت. از تـو نوشـتن نيـكوسـت گـرچـه هـر چـه مـيكشـم از نـامهـربـاني دستـان اوسـت.
دلـم تشنـه آب حيـات سبـوي اوسـت كـه در هـر نغمـه ام نوايـي از اوسـت. پريشـاني ام هـم از پيچـش زلـف اوسـت كه در هـر خـمش گلـه اي از دنـياي بـي اوسـت.
غـافـل از ايـن وادي بـودم. آمـد و دسـتم را گرفـت و به ايـن سرزميـن كشـانـدم. اوایـل پـا به پـايم مـي آمـد و كمـكم مـي كـرد. كـم كـم قـدمـهايش را محـتاط تـر بر داشـت. زمـان مـرا جـلو مـي بـرد و او از همـراهـي كـردنـم سـر بـاز ميـزد امـا دورادور هـوايـم را داشـت. هـم پـايم قـدم بـر نمـي داشـت امـا بـا نـگاهي به پشـت سـر مي يـافتـمش. دلـم خـوش بـود كه نگـاهـش هنـوز بـه دنـبالم اسـت و هميـن اميـدي بـود بـراي جلـوتـر رفـتن. كـمكـهايـش غيبـي شـده بـود امـا دلـــ را بـه همــين خـوش كـردم...........

 

ديـر گـاهيـست رد پـايـش را هـيچ كجـا نـمي يتابم. ديـري نپـاييـد كـه دلـخوشـي ام به دسـت فـراموشي سپـرده شد. درسـت از همـان لحـظه كه بـه اميـد ديـدنـش برگشـتم و ديـگر آن گـونه نيـافتمـش.و ديـگرشـوري هـم بـه يـافتـنش نـدارم......

ADMIN.AMIRتاريخ : جمعه 9 شهريور 1397 | 12:31 | نویسنده : ♕melika♕ |

 اهـایی تـو

کـه میـخـوای عـشـق بـازی کنـی ؟ بـا دلـــ آدمـا بـازی کنـی؟

عـزیـزمــ اون عـروسـک کـناریـتــ بـگـیر دســتـت بـاهـاش بـازی کـن

ایـن هـمه اذیـتـــ مـاهـا هـم نــکـن

هـمـیـن جــور کـه دلـــ مــارو شـکـونـدی بـا هـمـیـن تـیکـه هـا

شــاه رگــتـو مــیـزنـمـــ

پـس مـواظـب بـاش مـیـخـوای بـا کـی بـازی کـنـی هــهتاريخ : سه شنبه 6 شهريور 1397 | 23:35 | نویسنده : ♕melika♕ |

 .

حًلالًمـْـ ڪــــٌـنیـد …
اگـًر پٌستْ هـایًمـْـ …
شٌمـا را …
یـادٍ یٍڪـے مـےاًنـدازًد …
مًنـ خٌودًمـْ عـًزادارٍ ایـنْ  پٌستْ هایًمْـ
.


تاريخ : سه شنبه 26 تير 1397 | 16:25 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | 18:31 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 | 22:24 | نویسنده : ♕melika♕ |

مـــن بــخــاطــرتـــــ  زنــدگــیـــمو بـــه ســـبـک  تـــو قــرار دادمــ

مـــن بــخــاطــرتــــ  قـــیـد دوســتـــامـ زدمــ

مـــن بــخــاطــرتــــ قـــیـد خــوشـ گــذرونی زدمــ

مـــن بــخــاطــرتــــ  خــیلــی چـــیزایــ دیــگـــرو کـــنار زدمــ

 

ارهــ عــزیـــزم , فــــقـــط بـــخــــاطـــر تـــــو 

 

ولــــی تــــو مــــنـو تــنــهـا گـــذاشـــتی  و  رفــــتی 

نـــامـــردیـــتو دیـــدم عـــزیـــزم 

اشــــکـــای مـــــن ایـــــنــده دخـــتر تــــو 

میــــــگاد

 

نــــیاز نــیـــست بــــگـــی عـــا شــــقـــمی 

چـــــــون نــــیــــستـــــی 

 تاريخ : دو شنبه 27 فروردين 1397 | 19:8 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : سه شنبه 21 فروردين 1397 | 14:50 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : پنج شنبه 9 فروردين 1397 | 3:15 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : سه شنبه 7 فروردين 1397 | 1:25 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : سه شنبه 7 فروردين 1397 | 1:22 | نویسنده : ♕melika♕ |

دوچیز را همیشه فراموش کن:

خوبی که ب کسی میکنی

بدی که کسی به تو میکند.تاريخ : سه شنبه 10 بهمن 1396 | 1:33 | نویسنده : ♕melika♕ |

نیستی ببینی که عزیزت به کجا رسید ...

چقد ساده دلم و شکستی و رفتی...

دلت اومد اخه ؟؟

اینقدر بی رحم بودی؟؟؟

اینقدر به فکر خودت بودی ؟؟اینقدر خود خواه ؟؟

دیگران چی ؟؟برات مهم نبود که من چی میشم؟؟؟

انسانیت ازبین رفته رفته رفته...

چقد ساده زد و شکست و رفت همونی که میگفت عزیزمی...

دلم برات تنگ شده...گریهتاريخ : یک شنبه 1 بهمن 1396 | 18:2 | نویسنده : ♕melika♕ |

یادت باشه گلم!

وقتی ک داری گنده تر از دهنت حرف میزنی،

منتظر جر خوردن دهنتم باش....!

 تاريخ : دو شنبه 4 دی 1396 | 21:57 | نویسنده : ♕melika♕ |

 تاريخ : پنج شنبه 22 تير 1396 | 21:1 | نویسنده : ♕melika♕ |

√ ﺭﮊﺕ ﭘﺮﻧﮕﻪ، 

ﻭﻗﺘﯽ، 

√ ﺷﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺟﻠﻮ، 

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻪ: 

√ ﯾﻘﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ، 

ﻧﮕﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﻩ ...❣ 

ﺑﺪﻭﻥ ↜ﻭﺍﺳﺶ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯼ،↝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ... 

مرد اونیه که وقتی باهاش ♡قهر♡کنی و میگی: 

☜ دیگه نمیخوام صداتو بشنوم ☞ 

یه ساعت بعد بهت اس بده و بگه: 

میشه تلفنتو جواب بدی؟؟❣❣ 

قول میدم حرف نزنم، 

فقط میخوام صدای نفساتو گوش کنم❣ 

ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ، 

ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ 

ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻦ... 

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ، 

ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ، 

ﺩﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﻦ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺖ 

ﻭ ﻣﯿﮕﻦ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻦ ﺍﻭﻥ ﺭﮊتو... 

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﻗﻬﺮﯼ sms ﻣﯿﺪﻥ ﻣﯿﮕﻦ: 

ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟؟؟ 

ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻢ❣ 

ﻭﻟﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻡ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ... 

همونایی که از نگات، 

از سکوتت، 

میفهمن حرفاتو...❣ 

حدس میزنن... 

همونایی که، 

از سکوتت دیوونه میشن 

هرجورشده به حرف میارنت... 

میخندوننت...❣ 

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯿﺸﻦ 

ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻨﻮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪﺵ 

ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ❣ 

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯽ: 

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﻢ 

ﻣﯿﮕﻦ ﺑﯿﺨﻭﻭﺩ 

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ، 

ﯾﻬﻮ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮ ﻗﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﻮ 

شیر فهمت میکنن، 

√ از بودنشون 

√ از خواستنشون √ از عشقشون 

فقط بفهم....!!!!!!تاريخ : چهار شنبه 7 تير 1396 | 4:44 | نویسنده : ♕melika♕ |

مرد عاشق اینه:

 

به مَردی دل ببند که از علاقش به خودت مطمئنی

قانونِ رابطه ها این است:

مَرد باید عاشق تر باشد 

مَرد است که باید برای داشتنت تلاش کند 

مَرد است که باید پُر باشد از نیاز به تو

 مَرد است که باید بجنگد...

تو چرا نشسته ای کنجِ اتاق و زانوهایت را بغل گرفته ای و اشک می ریزی و روزهایت را آتش میزنی! چند سالت است مگر؟!

اینکه می نویسی خسته شده ای، اینکه می نویسی دیگر کِشِش نداری، این فاجعه است، فاجعه!

این روزهایت، بهترین روزهایت هستند...

حالاست که باید بخندی، حالاست که باید رها باشی و آزاد، حالاست که باید دخترانگی کنی...

نه که همه را خط بزنی و بنشینی کنجِ اتاق و دیوارهایش را خراش دهی و زار بزنی برای نداشتنِ مَردی که حواسش هم به تو نیست.

مسلم است مردی که حواسش به تو بود چشمانت اشک آلود نمیشدتاريخ : سه شنبه 30 خرداد 1396 | 5:58 | نویسنده : ♕melika♕ |

+ آقامون ؟ 

- هوم ؟ 

+ آقامووون ؟؟؟؟ 

- هوووووم ؟؟؟ 

+ میگماااا من لالام نمیبره

- ( با صدای دو رگه از خواب ) سرت که رو سینمه موهاتم ناز کردم بگیر بخواب دیگه 

+ نچ خوابم نمیبره 

- ( با چشمای بسته ) اصلاً فکرشم نکن !!! 

+ فکرِ چی رو ؟  

- همونی که تو اون سرِ کوچولوته 

+ موخواااااااام 

- بگیر بخواب فردا باید برم سرکار 

+ ( با قهر روشو بر میگردونه ) باشه 

- باشه حالا فقط یه بوس بازیه کوچولو 

+ نیمیخوام دیگه  

- مگه دست توئه ؟ چرا سرت رو سینم نیس ؟ 

+ نیمیخوام بذارم 

- برگرد سره جات زوووود  

+ باشه خو هاپووو  

- قهری که باش ، ناراحتی که باش دفعه آخرته موقع خواب از بغلم جدا میشی ، حالیت شد ؟ 

+ اوهوووم 

- بخواب  

+ گفتی یه بوس بازی کوچولو 

- مگه قهر نیستی ؟ 

+ قهرم باشم قهرم باشی دفعه آخرته منو موقع خواب بوس نمیکنیااا ، حالیت شد ؟ 

- آخ قربونت برم من کوچولو موچولوی من ادای منو در میاری توله؟تاريخ : یک شنبه 28 خرداد 1396 | 21:55 | نویسنده : ♕melika♕ |

یادت نره غمت 

غم دوتایی ماستتاريخ : چهار شنبه 24 خرداد 1396 | 4:19 | نویسنده : ♕melika♕ |

خدایا! 

قرار مده مرا فراموشکار از یاد خویش در آنچه به من انعام فرمودی

و نه غافل از احسانت در آنچه به من عطا کردی 

و قرارم مده ناامید از اجابت خویش اگرچه دیر زمانی طول کشد!

آمین..

 

 

خدایا 

تو این شب قدر 

فقط یه چیزی ازت میخوام

دوسش دارم 

خداااااااااااااااااااااااااااااااااا

خدا قربون قدرت برم

 مواظبش باش

 

 

 

 

 تاريخ : چهار شنبه 24 خرداد 1396 | 4:9 | نویسنده : ♕melika♕ |

میخواهم دنیارا بهم بزنم

              

                            یک شهر را

                                               

                                       یک خیابان را

                                                                           و این خانه را ...........اخم

 

ک جای خالی کوچیکی

   برای پنهان  کردن دلتنگی ندارد

                                                      تاريخ : جمعه 4 فروردين 1396 | 21:47 | نویسنده : ♕melika♕ |

- به سلامتی " پسری " که وقتی پلیس گفت : خانم کی باشه ؟

سرشو بالا گرفت و گفت : عشقمه کجا باید بیام ؟؟؟

 

 

 

 

 

- به سلامتی " پسری " که حتی اگه عشقش پیشش نباشه چشماش

مث فانوس دریایی نمی چرخه ...!تاريخ : شنبه 7 اسفند 1395 | 22:8 | نویسنده : ♕melika♕ |

هر وقت  یڪ نفرو داغُون ڪردی

  و باهاش بَد حرف زدی اما اون  داشت

  مِثل قَبل باهات رفتار میڪرد..

. مطمئن باش   و بہ حرفَم اعتماد ڪن

ڪ اون عاشقتہ  اذیتش نڪن

...  یه وقت از پیشش نری اخه

ا.گه بری اون داغون میشه میمیره

بفهم

 

مــــ یـ مــــــ  یــــــ  ره

 تاريخ : شنبه 7 اسفند 1395 | 13:28 | نویسنده : ♕melika♕ |

نمی دانم مشکل از کجاست؟
از بغض یا کاسه……..این روز ها زیاد لبریز می شود…..گریهاخمتاريخ : پنج شنبه 5 اسفند 1395 | 16:25 | نویسنده : ♕melika♕ |

  کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه

“چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …تاريخ : پنج شنبه 5 اسفند 1395 | 15:45 | نویسنده : ♕melika♕ |

من از نسل لیلی ام...
من از جنس شیرینم...
در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد...
من دخترم...
با تمام حساسیت های دخترانه ام...
با تلنگری بارانی میشوم...
با جمله ای رام میشوم...
با کلمه ای عاشق میشوم...
با فریادی میشکنم...
با پشت کردنی ویران میشوم...
ب راحتی وابسته میشوم...
با پیروزی به اوج میرسم...
هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم...
هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم...
هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم...
هنوزم هم برای شکلات جان میدهم...
هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم...
من دخترم...
پر از راز...
هرگز مرا نخواهی دانست...
هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی یابی...
هرگز مرا نمیفهمی...
مگر از نسلم باشی...
مگر از جنسم باشی...
من دخترم...
از نسل لیلی...
از جنس شیرین...تاريخ : دو شنبه 2 اسفند 1395 | 23:32 | نویسنده : ♕melika♕ |

"بعضی وقتا باید یقه ی احساست رو بگیری و بزنی تو گوشش و باتمام قدرت سرش داد بزنی و بگی:

خفه شو ٬بسه٬ تا الان هر چی کشیدم از دست تو بوده..."تاريخ : دو شنبه 2 اسفند 1395 | 23:27 | نویسنده : ♕melika♕ |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
.: Weblog Themes By BlackSkin :.